Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên đăng nhập vào hệ thống đăng ký tín chỉ

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên + ngày tháng năm sinh của sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Lưu Thanh Huyền

1412020018

24/03/19xx

      Tên đăng nhập: 1412020018

      Mật khẩu: 1412020018240319xx

 

Chú ý: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.